có thể nói quán sữa chua Colla là quán cung cấp Thạch Collagen Tươi Healthy đầu tiên của Việt Nam. Ngoài ra Colla cũng là quán bán lẻ Sữa Chua Probiotic Tươi đầu tiên ở Việt Nam